Phan Đức Tuấn

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Phép biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng giải một số phương trình vi-tích phân trong các bài toán kỹ thuật
Tập thể hướng dẫn: 
PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
Năm bảo vệ: 
2013
Bậc đào tạo: