Đỗ Xuân Tùng

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Kiến trúc
Tên đề tài: 
Các phương trình thuần nhất hóa dạng hiện trong miền với biên phân chia có độ nhám cao và ứng dụng
Tập thể hướng dẫn: 
PGS.TS. Phạm Chí Vĩnh
Năm bảo vệ: 
2013
Bậc đào tạo: