Nguyễn Sum

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Quy Nhơn
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Tác động của toán tử Steenrod trên các bất biến modular và ứng dụng để xây dựng đại số lambda
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng, PGS.TS. Huỳnh Mùi
Năm bảo vệ: 
1994
Bậc đào tạo: