Hồ Đình Duẩn

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Viện Hàn lâm KH&CNVN (HCM)
Tên đề tài: 
Một số nghiên cứu về vành Auslender-Gorenstein không giao hoán
Tập thể hướng dẫn: 
GS. TS. Nguyễn Đình Ngọc
Năm bảo vệ: 
1991
Bậc đào tạo: