Trần Vui

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Sư phạm Huế
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Các phép qui lượng tử hóa hình học và biểu diễn unita của nhóm Lie
Tập thể hướng dẫn: 
GS. TSKH. Đỗ Ngọc Diệp, GS. TSKH. Phạm Ngọc Thao
Năm bảo vệ: 
1993
Bậc đào tạo: