Phạm Quang Hưng

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Quốc gia HN
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Bài toán nội suy tổng quát và các bài toán biên trong lớp các toán tử khả nghịch phải
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu
Năm bảo vệ: 
1995
Bậc đào tạo: