Nguyễn Gia Định

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Đã mất
Tên đề tài: 
Phân rã ổn định của không gian phân loại của nhóm aben sơ cấp qua biểu diễn modular của một số nhóm tuyến tính
Tập thể hướng dẫn: 
PGS.TS. Huỳnh Mùi, GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng
Năm bảo vệ: 
1995
Bậc đào tạo: