Nguyễn Vũ Lương

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Toán tử sai phân suy rộng và ứng dụng trong phương trình sai phân
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu
Năm bảo vệ: 
1996
Bậc đào tạo: