Vũ Khắc Bảy

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường ĐH Lâm Nghiệp
Tên đề tài: 
Tính toán trạng thái đàn dẻo của một số kết cấu chịu qúa trình đặt tải phức tạp bằng phương pháp biến thể nghiệm đàn hồi
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TSKH. Đào Huy Bích
Năm bảo vệ: 
1996
Bậc đào tạo: