Nguyễn Văn Hùng

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Một số phương pháp giải bài toán đặt không chỉnh
Tập thể hướng dẫn: 
GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh
Năm bảo vệ: 
1995
Bậc đào tạo: