Trịnh Tuấn Anh

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Sư phạm HN
Tên đề tài: 
Sự ổn định của phương trình vi phân trong một số mô hình sinh thái học quần thể
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TSKH. Trần Văn Nhung
Năm bảo vệ: 
1998
Bậc đào tạo: