Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar Summer Seminar/School (S^3)
Thời gian: T7, 30/07/2016 - 09:00
Địa điểm: 421 T1
Người báo cáo:
Tên báo cáo:

(S^3) Summer Seminar and School lần 3,

từ ngày 23 - 07 đến 30 - 07 - 2016, tại P421, T1 Builidng, ĐH KHTN Hà Nội


Seminar Summer Seminar/School (S^3)
Thời gian: T6, 29/07/2016 - 14:00
Địa điểm: 421 T1
Người báo cáo:
Tên báo cáo:

(S^3) Summer Seminar and School lần 3,

từ ngày 23 - 07 đến 30 - 07 - 2016, tại P421, T1 Builidng, ĐH KHTN Hà Nội


Seminar Summer Seminar/School (S^3)
Thời gian: T6, 29/07/2016 - 09:00
Địa điểm: 421 T1
Người báo cáo:
Tên báo cáo:

(S^3) Summer Seminar and School lần 3,

từ ngày 23 - 07 đến 30 - 07 - 2016, tại P421, T1 Builidng, ĐH KHTN Hà Nội


Seminar Summer Seminar/School (S^3)
Thời gian: T7, 23/07/2016 - 08:30
Địa điểm: 421 T1
Người báo cáo:
Tên báo cáo:

(S^3) Summer Seminar and School lần 3,

từ ngày 23 - 07 đến 30 - 07 - 2016, tại P421, T1 Builidng, ĐH KHTN Hà Nội


Seminar Bài giảng Khoa
Thời gian: T6, 10/06/2016 - 09:00
Địa điểm: 409 T3
Người báo cáo: GS. Duong Xuan Thinh (Macquarie University, Australia)
Tên báo cáo: Some recent progress on boundedness of singular integrals with nonsmooth kernels and function spaces associated to operators

Abstract: In this talk, we present a number of recent progress on the study of boundedness of singular integrals with non-smooth kernels, i.e.


Sắp diễn ra

Seminar BMTH