Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar Bài giảng Khoa
T6, 10/06/2016 - 09:00
409 T3
GS. Duong Xuan Thinh (Macquarie University, Australia)
Some recent progress on boundedness of singular integrals with nonsmooth kernels and function spaces associated to operators

Abstract: In this talk, we present a number of recent progress on the study of boundedness of singular integrals with non-smooth kernels, i.e.


Seminar Chuỗi Bài giảng của GS. Lionel Schwartz
T5, 02/06/2016 - 14:30
Phòng 409 T3
GS. Lionel Schwartz (Đại học Paris 13, Cộng hòa Pháp)
On the proof of S. Sam and A. Snowden of the artinian conjecture (Về chứng minh của Sam và Snowden cho giả thuyết artinian)

Buổi 1. The artinian conjecture : origin of the problem, unstable modules and functors.

Buổi 2. The proof by Sam and Snowden : categorical preliminaries.

Buổi 3. The proof by Sam and Snowden : cases of interest.

Tài liệu tham khảo:


Seminar Chuỗi Bài giảng của GS. Lionel Schwartz
T3, 31/05/2016 - 14:30
Phòng 409 T3
GS. Lionel Schwartz (Đại học Paris 13, Cộng hòa Pháp)
On the proof of S. Sam and A. Snowden of the artinian conjecture (Về chứng minh của Sam và Snowden cho giả thuyết artinian)

Buổi 1. The artinian conjecture : origin of the problem, unstable modules and functors.

Buổi 2. The proof by Sam and Snowden : categorical preliminaries.

Buổi 3. The proof by Sam and Snowden : cases of interest.

Tài liệu tham khảo:


Seminar Chuỗi Bài giảng của GS. Lionel Schwartz
T6, 27/05/2016 - 14:30
Phòng 409 T3
GS. Lionel Schwartz (Đại học Paris 13, Cộng hòa Pháp)
On the proof of S. Sam and A. Snowden of the artinian conjecture (Về chứng minh của Sam và Snowden cho giả thuyết artinian)

Buổi 1. The artinian conjecture : origin of the problem, unstable modules and functors.

Buổi 2. The proof by Sam and Snowden : categorical preliminaries.

Buổi 3. The proof by Sam and Snowden : cases of interest.

Tài liệu tham khảo:


Seminar Khoa Toán - Cơ - Tin học
T6, 27/05/2016 - 10:00
Phòng 502, nhà T5
GS. TSKH. Hồ Tú Bảo (JAIST, Nhật Bản)
Khoa học dữ liệu và mối quan hệ với thống kê, máy học và khai phá dữ liệu

Tóm tắt: