Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar Viện NCCC về Toán
T5, 10/03/2016 - 09:00
Phòng C2, Viện NCCC về Toán, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH Bách Khoa Hà Nội.
VA
Chuỗi Seminar "Phương trình vi phân và Hệ động lực"
  • Ngày 25/02/2016: TS. Phạm Việt Hùng "Rice - Kac formular".
  • Ngày 10/03/2016: TS. Lê Vĩ "Reflected Brownian motion with a drift that depends on the local time".

Seminar Bộ môn Giải tích
T6, 04/03/2016 - 09:00
P409 T3, Trường ĐH KHTN
TS. Nguyễn Thạc Dũng (ĐH KHTN)
Some splitting theorems on Riemannian manifolds via the p-Laplacian

In this talk, we show sharp estimates for the first eigenvalue λ_{1,p} of the weighted p-Laplacian on smooth metric measure spaces (M; g; e^{-f} dv).


Seminar Viện NCCC về Toán
T5, 25/02/2016 - 09:00
Phòng C2, Viện NCCC về Toán, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH Bách Khoa Hà Nội.
VA
Chuỗi Seminar "Phương trình vi phân và Hệ động lực"
  • Ngày 25/02/2016: TS. Phạm Việt Hùng "Rice - Kac formular".
  • Ngày 10/03/2016: TS. Lê Vĩ "Reflected Brownian motion with a drift that depends on the local time".