BMTH

Thời gian: 
T6, 03/11/2017 - 09:00
Địa điểm: 
Phòng 504 nhà T5
Người báo cáo: 
NCS Ngô Thế Quyền
Tên báo cáo: 
Semantic resources for NLP