Các học phần trong chương trình Khoa học dữ liệu

Chương trình đào tạo bao gồm các học phần sau:

  • 2 học phần thuộc khối kiến thức chung của ĐHQG Hà Nội là Triết học và Tiếng Anh cơ bản. Học phần Tiếng Anh cơ bản là học phần điều kiện, được tổ chức đào tạo chung trong toàn ĐHQGHN cho các học viên có nhu cầu và được đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Kết quả đánh giá học phần ngoại ngữ không tính trong điểm trung bình chung tích lũy nhưng vẫn tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo;
  • 6 học phần bắt buộc bao gồm học phần tiếng Anh chuyên ngành và 5 học phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành;
  • 8 học phần tự chọn, trong đó 4 học phần thuộc nhóm Phương pháp ngẫu nhiên - Mô hình hoá thống kê - Thống kê ứng dụng hiện đại; 1 học phần thuộc nhóm Phương pháp tính toán song song/phân tán (thao tác tính toán dữ liệu lớn) và 3 học phần thuộc nhóm ứng dụng: phân tích dữ liệu mạng xã hội, dữ liệu khoa học, xã hội học, quản lí, khai thác dữ liệu lớn, trực quan hoá dữ liệu, thực tập thực tế. 
  • Luận văn tốt nghiệp.