Phân tích thống kê trong quản lí

Thông tin chung
Mã học phần: 
MAT6219
Chuyên ngành: 
Khoa học dữ liệu
Tóm tắt môn học

Học phần có mục tiêu trang bị kiến thức về phân tích dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp. Nội dung chính của học phần bao gồm: mô tả dữ liệu; giới thiệu về mô hình hồi quy; phát hiện các biến dự báo; cải tiến mô hình dự báo; chọn biến dự báo và khai thác khả năng của mô hình. Trong quá trình học, học viên sẽ thực hiện một bài tiểu luận nghiên cứu với chủ đề mở trong lĩnh vực. Các chủ đề ứng dụng sẽ tương ứng với các mô hình hồi quy nhiều chiều; mô hình cây; mô hình theo thời gian; mô hình hồi quy phi tham số. Sau khi học xong học phần, học viên nắm được cách vận dụng các mô hình thống kê để trợ giúp việc ra quyết định trong kinh doanh.

Tài liệu tham khảo

 • Tài liệu bắt buộc
  • Bài giảng của giảng viên
  • Jank W. (2011), Business Analytics for Managers, Springer.
 • Tài liệu tham khảo thêm
  • Evritt B., Hothorn T. (2011), An Introduction to Applied Multivariate Analysis with R, Springer.
  • Kleiber C., Zeileis A (2008), Applied Econometrics with R, Springer.
  • Rossi P. E., Allenby G. M., McCulloch R. (2006), Bayesian Statistics and Marketing, Wiley