Nhập môn suy diễn thống kê

Thông tin chung
Mã học phần: 
MAT6203
Chuyên ngành: 
Khoa học dữ liệu
Tóm tắt môn học

Học phần này có mục tiêu trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về thống kê. Sau khi kết thúc học phần học viên nắm vững được các kiến thức về: suy diễn thống kê, lý thuyết quyết định, ước lượng điểm và ước lượng khoảng, kiểm định giả thiết, phương pháp hợp lý cực đại, phương pháp mô men và lý thuyết mẫu lớn. Học viên được hướng dẫn cách vận dụng các kiến thức được học để giải quyết một số bài toán thống kê liên quan đến thực tế. Học viên sẽ thực hành với một phần mềm phân tích thống kê phổ biến (như phần mềm R) trên các bộ dữ liệu thực tế.

Tài liệu tham khảo

  • Tài liệu bắt buộc
    • Bài giảng của giảng viên
    • John Rice (2007), Mathematical Statistics and Data Annalysis, 3rd edition, Cengage Learning
  • Tài liệu tham khảo thêm
    • David S. Moore, George P. Mc Cabe, Bruce A. Craig (2010), Introduction to the Practice of Statistic, 7th edition, W.H. Freeman