Các phương pháp song song trong giải tích số

Thông tin chung
Mã học phần: 
MAT6212
Chuyên ngành: 
Khoa học dữ liệu
Tóm tắt môn học

Nhiều bài toán thuộc các lĩnh vực khoa học - công nghệ hay kinh tế như dự báo thời tiết, dự báo thị trường chứng khoán, điều khiển tên lửa, máy bay, … dẫn đến những bài toán với khối lượng tính toán rất lớn và dữ liệu cần lưu trữ khổng lồ, lại phải được giải quyết trước một thời hạn nhất định. Giải pháp sử dụng máy tính hiệu năng cao và tính toán song song cho các bài toán này đã và đang được quan tâm nghiên cứu bởi rất nhiều các nhà khoa học trong và ngoài nước. Bên cạnh hạ tầng tính toán song song và môi trường tính toán song song, ta cần có các thuật toán song song. Trong học phần này học viên được trang bị các phương pháp song song trong giải tích số và ứng dụng các thuật toán này để giải quyết các bài toán trong khoa học kĩ thuật nhằm nâng cao hiệu năng tính toán, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí.

Tài liệu tham khảo

 • Tài liệu bắt buộc
  • Bài giảng của giảng viên
  • Phạm Kỳ Anh (2005), Giải tích số, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Ananth Grama, Anshul Gupta, George Karypis, Vipin Kumar, (2003) Introduction to parallel computing, Addison Wesley.
 • Tài liệu tham khảo thêm
  • Barry Wlkingson, Michael Allen (1999), Parallel Programming, Technique and Applications Using Networked Workstations and Parallel Computers, Prentice Hall New Jersey.
  • Seyed H. Roo (1999), Parallel processing and Parallel Algorithms, Theory and Coputation, Springer.
  • Victor Eijkhout, Edmond Chow, Robert van de Geijn (2004), Introduction to High Performance Scientific Computing, Creative Commons Attribution 3.0 Unported, 1st edition