Nhập môn mô hình hóa thống kê

Thông tin chung
Mã học phần: 
MAT6208
Chuyên ngành: 
Khoa học dữ liệu
Tóm tắt môn học

Học phần giới thiệu cho học viên các vấn đề chính của mô hình hóa thống kê và ứng dụng kỹ thuật thống kê với dữ liệu thật. Học viên được làm quen với các khái niệm thống kê và phương pháp thống kê, với nội dung cụ thể bao hàm phân phối lấy mẫu; kiểm định giả thuyết; sử dụng t-test; phân tích phương sai; hồi quy tuyến tính; hồi quy logistic và kiểm định khi bình phương tính độc lập của bảng phân phối xác suất. Học viên nắm vững được cách xử lý các mô hình thống kê trên phần mềm R.

Tài liệu tham khảo

  • Tài liệu bắt buộc
    • Bài giảng của giảng viên
    • Krzanowski W. J. (1998). An introduction to statitiscal modeling, Wiley
  • Tài liệu tham khảo
    • Annette J. D. (1983). An introduction to statitiscal modeling, Springer