Phát triển phần mềm nâng cao cho tính toán khoa học

Thông tin chung
Mã học phần: 
MAT6205
Chuyên ngành: 
Khoa học dữ liệu
Tóm tắt môn học

Lập trình nâng cao đi sâu vào việc giải quyết các bài toán trong các ngành khoa học kỹ thuật. Đây là những bài toán có độ khó cao, cần có những thuật giải phù hợp nhằm nâng cao hiệu năng chương trình. Học phần cung cấp các kiến thức tổng quan về hệ thống máy tính dưới góc nhìn của một lập trình viên từ bộ vi xử lý, phân cấp bộ nhớ, các phép tính số học trên máy cho đến các kỹ thuật cải thiện hiệu năng của chương trình. Đồng thời học phần giới thiệu một số thư viện và nền tảng tính toán khoa học phổ dụng.

Tài liệu tham khảo

 • Tài liệu bắt buộc
  • Bài giảng của giảng viên
  • C. Severance, K. Dowd (2012), High Performance Computing, Rice University, Houston, Texas.
 • Tài liệu tham khảo thêm
  • J. Dean and S. Ghemawat (2008), MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters, Communications of the ACM, vol 51, pp 107-113.
  • Golub, C. F. Van Loan (1996), Matrix Computations, Johns Hopkins University Press.
  • Chellappa et al (2008), How to Write Fast Numerical Code: A Small Introduction, Springer