Các phương pháp ngẫu nhiên và ứng dụng

Thông tin chung
Mã học phần: 
MAT6206
Chuyên ngành: 
Khoa học dữ liệu
Tóm tắt môn học

Học phần có mục tiêu trang bị kiến thức cơ bản về xác suất, quá trình ngẫu nhiên, tính toán ngẫu nhiên. Sau khi hoàn thành học phần, học viên cần nắm được các khái niệm cơ bản trong xác suất như biến ngẫu nhiên, phân bố xác suất, quá trình ngẫu nhiên, nắm được một số mô hình ngẫu nhiên quan trọng như: martingale, quá trình Markov, quá trình Poisson…, biết vận dụng các phương pháp ngẫu nhiên trong các bài toán thực tế.

Tài liệu tham khảo

  • Tài liệu bắt buộc
    • Bài giảng của giảng viên
    • Amir Dembo (2013). Stochastic Processes, Stanford Press
  • Tài liệu tham khảo thêm
    • Geoffrey R. Grimmett & David Stirzaker,(2010),  Probability and Random Processes, 3rd edition, Springer
    • Richchard F. Bass. (2011). Stochastic Processes, 2nd edition, Springer.