Các phương pháp thống kê hiện đại trong nghiên cứu Xã hội học

Thông tin chung
Mã học phần: 
MAT6220
Chuyên ngành: 
Khoa học dữ liệu
Tóm tắt môn học

Học phần có mục tiêu trang bị cho học viên kiến thức để vận dụng các phương pháp thống kê tiên tiến khi làm việc với các dữ liệu điều tra Xã hội học. Nội dung chính của học phần bao gồm: biểu diễn số liệu; phân tích cơ bản; phân tích ảnh hưởng giữa các yếu tố; phân tích hồi quy; kiểm định giả thuyết và phân tích ảnh hưởng trên các nhóm ngẫu nhiên. Trong quá trình học, học viên sẽ thực hiện một bài tiểu luận nghiên cứu với chủ đề mở trong lĩnh vực. Các chủ đề ứng dụng sẽ là các bài toán phân tích/đánh giá ảnh hưởng của một chính sách xã hội hoặc của một phương pháp trị liệu tâm lý lên các nhóm đối tượng xã hội khác nhau; phân tích hành vi của các nhóm đối tượng khác nhau dưới cùng một tác động ngoại cảnh. Sau khi học xong học phần, học viên nắm được cách sử dụng các mô hình thống kê trên một số phần mềm thống kê thông dụng như Excel, Stata, R để phân tích các vấn đề thường gặp trong công việc.

Tài liệu tham khảo

 • Tài liệu bắt buộc
  • Bài giảng của giảng viên
  • Li Yuelin, Baron J. (2011), Behavioral Research Data Analysis with R, Springer.
 • Tài liệu tham khảo thêm
  • Jackman S. (2009), Bayesian Analysis for the Social Sciences, Wiley.
  • Nolan D., Speed T. (2001), Stat Labs: Mathematical Statistics Through Applications, Springer.
  • Quirk T. J., Quirk M., Horton H. (2013), Exel 2007 for Biological and Life Sciences Statistics, Springer.