Một số vấn đề về đồ họa máy tính

Thông tin chung
Mã học phần: 
MAT6217
Chuyên ngành: 
Khoa học dữ liệu
Tóm tắt môn học

Trực quan hoá dữ liệu là sử dụng hình ảnh để minh hoạ trực quan các dữ liệu phức tạp. Những hình ảnh minh hoạ súc tích, thiết kế đẹp, giúp người xem nhận thức vấn đề một cách dễ dàng và nhanh chóng. Học phần này sẽ nghiên cứu kĩ thuật và các thuật toán để tạo ra các hiệu ứng hình ảnh dựa trên các nguyên tắc và kĩ thuật thiết kế đồ họa, nghệ thuật thị giác, tâm lý học nhận thức và khoa học nhận thức. Sau khi kết thúc học phần học viên biết sử dụng công cụ trực quan hoá dữ liệu; biết cách diễn giải kết quả phân tích khám phá dữ liệu; và biết cách thực hiện biểu diễn trực quan tương tác.

Tài liệu tham khảo:

 • Tài liệu bắt buộc
  • Bài giảng của giảng viên
  • Edward R. Tufte (2001), The Visual Display of Quantitative Information, Second Edition, Graphics Press,.
  •  Edward R Tufte (2005), Envisioning Information, Graphics Press.
 • Tài liệu tham khảo thêm
  • F. J. Anscombe, Graphs in Statistical Analysis, The American Statistician, Vol. 27, No. 1 (Feb., 1973), pp. 17-21.
  • Stolte, Tang, and Hanrahan, Polaris: A System for Query, Analysis and Visualization of Multi-dimensional Relational Databases, IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 8(1), Jan 2002.