Kiến trúc máy tính song song và lập trình

Thông tin chung
Mã học phần: 
MAT6213
Chuyên ngành: 
Khoa học dữ liệu
Tóm tắt môn học

Học phần cung cấp các kiến thức tính toán song song với kiến trúc máy tính song song với bộ nhớ chia sẻ, bộ nhớ phân tán sử dụng thư viện OpenMP và thư viện truyền thông điệp MPI tương ứng. Bên cạnh đó là kiến thức về kiến trúc đơn vị xử lý đồ họa (GPU) và cách thức tính toán song song trên GPU sử dụng CUDA. Nội dung học phần được chia thành 3 phần chính: phần thứ nhất tìm hiểu về kiến trúc, mô hình tính toán trên các máy tính song song với bộ nhớ chia sẻ; phần thứ hai tìm hiểu về kiến trúc GPU và kiến trúc thiết bị hợp nhất cho tính toán CUDA và phần thứ ba tập trung tìm hiểu về kiến trúc, mô hình tính toán trên các máy tính song song với bộ nhớ phân tán.

Tài liệu tham khảo

 • Tài liệu bắt buộc
  • Bài giảng của giảng viên
  • Lê Huy Thập (2011), Cơ sở lý thuyết song song, NXB Thông tin và truyền thông.
  • Ananth Grama, Anshul Gupta, George Karypis, Vipin Kumar (2003), Introduction to parallel computing, Addison Wesley.
 • Tài liệu tham khảo thêm
  • Maurice Herlihy, Nir Shavit (2012), The Art of Multiprocessor Programming, Morgan Kaufmann.
  • Seyed H. Roo (1999), Parallel processing and Parallel Algorithms, Theory and Coputation, Springer.
  • Barbara Chapman, Gabriele Jost, Ruud van der Pas (2007), Using OpenMP: Portable Shared Memory Parallel Programming, The MIT Press; Scientific and Engin edition.
  • Nicholas Wilt (2013), CUDA Handbook Comprehensive Guide Programming, Addison-Wesley Professional.
  • Thomas Rauber, Gudula Runger (2013), Parallel Programming: for Multicore and Cluster Systems, Springer.