Phân tích mạng thông tin và xã hội

Thông tin chung
Mã học phần: 
MAT6215
Học phần tiên quyết: 
Chuyên ngành: 
Khoa học dữ liệu
Tóm tắt môn học

Ngày nay, nhu cầu phân tích thông tin trên các mạng xã hội, mạng web toàn cầu, các hệ thống bài viết hay tin nhắn trực tuyến thật sự rất lớn. Học phần có mục tiêu trang bị kiến thức về kiến trúc và phân tích những hệ thống thông tin xã hội lớn kể trên, về các mô hình và thuật toán để trừu tượng hóa những thuộc tính cơ bản của chúng. Nội dung chính của học phần gồm phân tích liên kết, phát hiện các cộng đồng mạng, sự phát tán và lan truyền thông tin trên web, phát hiện sự bùng nổ virus trên các mạng, và các mối liên hệ với khoa học xã hội và khoa học kinh tế. Kết thúc học phần, học viên nắm được cách phân tích dữ liệu trên những hệ thống mạng thông tin lớn, đồng thời rút ra những thông tin và tri thức liên quan thông qua việc sử dụng các mô hình có khả năng biểu diễn cấu trúc mạng và mô tả sự tiến hóa của mạng theo thời gian.

Tài liệu tham khảo

  • Tài liệu bắt buộc
    • Bài giảng của giảng viên
    • Rajaraman A., Ullman J.D (2012), Mining of Massive Datasets, Cambridge University Press.
  • Tài liệu tham khảo thêm
    • Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. (2011). The Elements of Statistical Learning, Data Mining, Inference, and Prediction, Springer, 2nd edition.
    • Murphy K.P. (2013). Machine Learning: A Probablistic Perspective, MIT Press.