Danh sách cán bộ

Ninh Văn Thu Trưởng Bộ môn
Tiến sĩ
Several Complex Variables, Nevanlinna Theory
Nguyễn Thạc Dũng Phó Trưởng Bộ môn
Phó giáo sư, Tiến sĩ
Hình học vi phân, giải tích hình học (Differential Geometry, Geometric Analysis), Hàm nhiều biến phức, lý thuyết đa thế vị phức
Nguyễn Văn Mậu Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học
Lý thuyết các bài toán biên, Phương trình tích phân, Lý thuyết toán tử, Giải tích đại số
Trần Văn Nhung Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học
Ngô Quốc Anh Phó giáo sư, Tiến sĩ
Giải tích hình học và phương trình đạo hàm riêng
Đặng Đình Châu Phó giáo sư, Tiến sĩ
Lê Huy Chuẩn Tiến sĩ
Trịnh Viết Dược Tiến sĩ
Hệ động lực.
Vũ Nhật Huy Tiến sĩ
Giải tích Fourier
Phạm Trọng Tiến Tiến sĩ
Không gian hàm có trọng và lý thuyết toán tử
Đặng Anh Tuấn Tiến sĩ
Phương trình đạo hàm riêng
Trần Thế Dũng Thạc sĩ
Nguyễn Duy Đạt Thạc sĩ
Nguyễn Ngọc Khanh
Kiều Thị Thùy Linh
Đinh Thị Thu