Nguyễn Hữu Dư

Nguyễn Hữu Dư, Nhà giáo Ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ Bộ môn:
Trưởng Bộ môn
Văn phòng:
T3-303
Thư điện tử VNU:
dunh
Lĩnh vực nghiên cứu:
Lý thuyết Xác suất và Thống kê, Hệ động lực tất định và ngẫu nhiên, Phương trình Vi phân
Quá trình đào tạo:
 • Đại học, 1979, Xác suất-Thống kê, Đại học Tổng Hợp Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
 • Tiến sỹ, 1990, Điều khiển Ngẫu nhiên, Đại học Tổng Hợp Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
Các môn giảng dạy:
 • Xác suất, Thống kê, Phương trình Vi phân, Lý thuyết Hệ động lực, Lý thuyết Độ đo, Quá trình ngẫu nhiên...

Công bố khoa học

 1. Du NHuu, Duy TKhanh, Viet VTien. Degenerate cocycle with index-1 and {L}yapunov exponents. Stoch. Dyn. 2007;7:229–245. doi:10.1142/S0219493707002013.
 2. Du NHuu, Tien LHuy. On the exponential stability of dynamic equations on time scales. J. Math. Anal. Appl. 2007;331:1159–1174. doi:10.1016/j.jmaa.2006.09.033.
 3. Du NHuu, Man NMinh, Trung TThanh. Dynamics of predator-prey population with modified {L}eslie-{G}ower and {H}olling-type {II} schemes. Acta Math. Vietnam. 2007;32:99–111.
 4. Anh PKy, Du NHuu, Loi LCong. Singular difference equations: an overview. Vietnam J. Math. 2007;35:339–372.
 5. Takeuchi Y, Du NHuu, Hieu NTrong, Sato K. Evolution of predator-prey systems described by a {L}otka-{V}olterra equation under random environment. J. Math. Anal. Appl. 2006;323:938–957. doi:10.1016/j.jmaa.2005.11.009.
 6. Du NHuu, Linh VHoang. Stability radii for linear time-varying differential–algebraic equations with respect to dynamic perturbations. Journal of Differential Equations. 2006;230:579 - 599. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jde.2006.07.004.
 7. Du NHuu, Linh VHoang. Stability radii for linear time-varying differential-algebraic equations with respect to dynamic perturbations. J. Differential Equations. 2006;230:579–599. doi:10.1016/j.jde.2006.07.004.
 8. Du NHuu, Sam VHai. Dynamics of a stochastic {L}otka-{V}olterra model perturbed by white noise. J. Math. Anal. Appl. 2006;324:82–97. doi:10.1016/j.jmaa.2005.11.064.
 9. Du NHuu, Linh VHoang. On the robust stability of implicit linear systems containing a small parameter in the leading term. IMA J. Math. Control Inform. 2006;23:67–84. doi:10.1093/imamci/dni044.
 10. Du NHuu, Kon R, Sato K, Takeuchi Y. The evolution of periodic population systems under random environments. Tohoku Math. J. (2). 2005;57:447–468. Available at: http://projecteuclid.org/euclid.tmj/1140727068.