Nguyễn Hữu Dư

Nguyễn Hữu Dư, Nhà giáo Ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ Bộ môn:
Trưởng Bộ môn
Văn phòng:
T3-303
Thư điện tử VNU:
dunh
Lĩnh vực nghiên cứu:
Lý thuyết Xác suất và Thống kê, Hệ động lực tất định và ngẫu nhiên, Phương trình Vi phân
Quá trình đào tạo:
 • Đại học, 1979, Xác suất-Thống kê, Đại học Tổng Hợp Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
 • Tiến sỹ, 1990, Điều khiển Ngẫu nhiên, Đại học Tổng Hợp Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
Các môn giảng dạy:
 • Xác suất, Thống kê, Phương trình Vi phân, Lý thuyết Hệ động lực, Lý thuyết Độ đo, Quá trình ngẫu nhiên...

Công bố khoa học

 1. Du NHuu, Dang NHai. Dynamics of {K}olmogorov systems of competitive type under the telegraph noise. J. Differential Equations. 2011;250:386–409. doi:10.1016/j.jde.2010.08.023.
 2. Dang NHai, Du NHuu, Ton TViet. Asymptotic behavior of predator-prey systems perturbed by white noise. Acta Appl. Math. 2011;115:351–370. doi:10.1007/s10440-011-9628-4.
 3. Du NHuu, Thuan DDuc, Liem NChi. Stability radius of implicit dynamic equations with constant coefficients on time scales. Systems Control Lett. 2011;60:596–603. doi:10.1016/j.sysconle.2011.04.018.
 4. Du NHuu, Dieu NThanh. The first attempt on the stochastic calculus on time scale. Stoch. Anal. Appl. 2011;29:1057–1080. doi:10.1080/07362994.2011.610169.
 5. Auger P, Du NHuu, Hieu NTrong. Evolution of {L}otka-{V}olterra predator-prey systems under telegraph noise. Math. Biosci. Eng. 2009;6:683–700. doi:10.3934/mbe.2009.6.683.
 6. Du NHuu, Nguyen VSanh. Estimates of sample paths of dynamical systems described by stochastic differential equations. Southeast Asian Bull. Math. 2009;33:497–508.
 7. Rodjanadid B, Nguyen VSanh, Nguyen THa, Du NHuu. Stability radii for implicit difference equations. Asian-Eur. J. Math. 2009;2:95–115. doi:10.1142/S1793557109000091.
 8. Chyan C-J, Du NHuu, Linh VHoang. On data-dependence of exponential stability and stability radii for linear time-varying differential-algebraic systems. J. Differential Equations. 2008;245:2078–2102. doi:10.1016/j.jde.2008.07.016.
 9. Du NHuu. Stability radii of differential algebraic equations with structured perturbations. Systems Control Lett. 2008;57:546–553. doi:10.1016/j.sysconle.2007.12.001.
 10. Chyan C-J, Du NHuu, Linh VHoang. On data-dependence of exponential stability and stability radii for linear time-varying differential-algebraic systems. Journal of Differential Equations. 2008;245:2078 - 2102. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jde.2008.07.016.