Danh sách nghiên cứu sinh bộ môn Toán học tính toán và Toán ứng dụng

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Lê Xuân Lam 1989 Tiến sĩ Vận trù học GS. TS. Nguyễn Qúy Hỷ Lý thuyết đổi mới ứng dụng trong kế hoạch hóa và quản lý
Nguyễn Cao Thắng 1985 Tiến sĩ Toán học tính toán PGS.TS. Nguyễn Năng Anh, GS. TS. Phan Văn Hạp Một số phương pháp phối hợp để giải gần đúng phương trình phi tuyến và ứng dụng của chúng cho các loại bài toán phương trình đạo hàm riêng dạng Elliptic dạng tuyến tính
Nguyễn Ngọc Cương 1984 Tiến sĩ Toán học tính toán GS. TS. Nguyễn Qúy Hỷ, GS. TS. Nguyễn Duy Tiến, GS.TS. Nguyễn Viết Phú Về việc giải một lớp các phương trình tích phân ngẫu nhiên liên quan đến lý thuyết đổi mới bằng phương pháp Monte Carlo