Danh sách nghiên cứu sinh bộ môn Giải tích

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Trần Đình Tướng Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân GS. TS. Nguyễn Hữu Dư, TS. Nguyễn Thanh Diệu Dáng điệu tiệm cận của một số mô hình quần thể trong hệ sinh thái với môi trường ngẫu nhiên
Lê Anh Minh Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân PGS.TS. Nguyễn Thiệu Huy, PGS. TS. Đặng Đình Châu Đa tạp quán tính và tính chất định tính nghiệm của các phương trình vi phân
Nguyễn Văn Thành Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân PGS.TS. Cung Thế Anh Dáng điệu tiệm cận nghiệm của một số lớp phương trình đạo hàm riêng ngẫu nhiên
Trần Việt Anh Tiến sĩ Toán giải tích GS.TSKH. Lê Dũng Mưu, PGS.TS. Nguyễn Hữu Điển Các phương pháp giải một vài lớp bài toán cân bằng có tính lồi và đơn điệu suy rộng
Đặng Xuân Sơn Tiến sĩ Toán giải tích GS.TSKH. Lê Dũng Mưu, GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh Phương pháp giải một số lớp bài toán cân bằng tách
Ngô Thị Thanh Nga Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân PGS. TSKH. Vũ Hoàng Linh, GS. TS. Nguyễn Hữu Dư Dáng điệu tiệm cận nghiệm và khoảng phổ của phương trình sai phân ẩn
Nguyễn Thu Hà Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân GS. TS. Nguyễn Hữu Dư Bài toán xấp xỉ và phương trình động học trên thang thời gian
Nguyễn Văn Dũng Tiến sĩ Toán giải tích GS.TSKH. Đinh Dũng Xấp xỉ và khôi phục hàm số nhiều biến có độ trơn không đẳng hướng
Đỗ Duy Thành 2016 Tiến sĩ Toán giải tích PGS.TS. Phạm Ngọc Anh, GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh Một số phương pháp tìm nghiệm chung của bài toán cân bằng và bài toán điểm bất động của ánh xạ không giãn
Bùi Quốc Hưng Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân PGS.TS. Hoàng Quốc Toàn Áp dụng phương pháp giải tích phi tuyến nghiên cứu bài toán biên elliptic không tuyến tính