Đặng Xuân Sơn

Tiếng Việt
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Phương pháp giải một số lớp bài toán cân bằng tách
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TSKH. Lê Dũng Mưu, GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh
Năm bắt đầu: 
2014
Bậc đào tạo: