Thông báo Hội nghị Khoa học Sinh viên 2019

THÔNG BÁO VỀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN

KHOA TOÁN – CƠ – TIN HỌC NĂM 2018

 

Kính gửi: Sinh viên các lớp K60, K61, K62, K63.

 

Nhằm nâng cao tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, Khoa Toán – Cơ – Tin học sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên dự kiến vào ngày 04 tháng 05 năm 2019. Ngoài các báo cáo có tính mới (về ý tưởng hay kết quả), Hội nghị cũng khuyến khích các báo cáo có nội dung là trình bày lại một kết quả, một hướng nghiên cứu, một chủ đề nào đó ở mức độ sâu.

Khoa Toán – Cơ – Tin học đề nghị các giáo viên chủ nhiệm và các cán bộ lớp thông báo rộng rãi thông báo này để toàn thể sinh viên trong Khoa được biết và có kế hoạch chuẩn bị tham gia hội nghị.

Sinh viên muốn đăng ký tham gia Hội nghị cần điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký và gửi về Văn phòng Khoa Toán – Cơ – Tin học muộn nhất là 16 giờ ngày 01 tháng 04 năm 2019.

(Phiếu đăng ký được gửi kèm theo thông báo này.)

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                                                  P. TRƯỞNG KHOA

 

 

                                                                                                                                                 TS. Lê Huy Chuẩn