Hội nghị Khoa học Sinh viên Khoa Toán-Cơ-Tin học

Hội nghị Khoa học sinh viên Khoa Toán-Cơ-Tin học năm 2020

 

Thời gian: Thứ Năm, ngày 21 tháng 05 năm 2020 

Địa điểm: Phòng 408 T3, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

Chương trình

13h15-13h45: Đón tiếp đại biểu

13h45-14h00: Khai mạc hội nghị

14:00-17:00: Báo cáo tại các tiểu ban (Xem Chương trình chi tiết ở file đính kèm)

 

TIỂU BAN TOÁN - CƠ: Phòng 408 nhà T3

TIỂU BAN TIN HỌC: Phòng 409 nhà T3

 

 

File Upload: