Danh sách Khóa Luận Tốt Nghiệp và hội đồng

Khoa Toán - Cơ - Tin học sẽ tổ chức lễ bảo vệ cho sinh viên vào ngày 02/06/2016, thời gian cụ thể như sau:

  • Đón tiếp đại biểu từ 7h30 đến 8h00
  • Khai mạc : 8h00 tại GĐ 102T5
  • Các hội đồng bắt đầu làm việc lúc 8h30 (các giảng đường có trong file đính kèm)
Loại tin tức: