DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC TÀI TRỢ HỌC BỔNG THẠC SĨ KHDL CỦA VINIF NĂM 2020

Quỹ VINIF vừa thông báo tới Khoa kết quả xét chọn đối với  05 ứng viên thuộc chương trình thạc sĩ liên kết ngành Khoa học dữ liệu được tài trợ học bổng Thạc sĩ năm 2020 (theo Danh sách dưới đây). Xin chúc mừng đến các ứng viên.

 

DANH SÁCH 05 ỨNG VIÊN ĐƯỢC TÀI TRỢ HỌC BỔNG THẠC SĨ NĂM 2020

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ LIÊN KẾT NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

TT

Mã số

Thông tin ứng viên

Loại học bổng (tháng)

Giá trị
(triệu đồng)

1

VINIF.2020.ThS.KHTN.01

Đặng Quỳnh Anh

12

120

2

VINIF.2020.ThS.KHTN.02

Vũ Hoàng Dũng

12

120

3

VINIF.2020.ThS.KHTN.03

Phan Đình Phúc

6

60

4

VINIF.2020.ThS.KHTN.04

Đinh Thị Linh

6

60

5

VINIF.2020.ThS.KHTN.05

Nguyễn Văn Thế

12

120