Trần Thanh Tuấn

Trần Thanh Tuấn, Tiến sĩ
Chức vụ Bộ môn:
Phó Trưởng Bộ môn
Văn phòng:
T3-306
Thư điện tử VNU:
tuantt
Trang web:
user.hus.edu.vn/tranthanhtuan
Lĩnh vực nghiên cứu:
Sóng trong môi trường đàn hồi, Kỹ thuật tỷ số H/V
Quá trình đào tạo:
 • 2006-2009: Đại học Friedrich-Schiller-University Jena, Germany, Tiến sỹ Địa chấn tại General Geophysics Department, Institute of Geosciences.
 • 2002-2004: Đại học KHTN, Vietnam, Thạc sỹ Cơ học.
 • 1998-2002: Chương trình Cử nhân tài năng, Hanoi University of Sciences, Vietnam, Cử nhân Toán Cơ.
Các môn giảng dạy:
 • Cơ học lý thuyết
 • Phép tính Tensor
 • Đại số tuyến tính
 • Giải tích
Hoạt động khoa học:
 • 03/2010-07/2010: Short Visiting Scholar, Math department, University of Washington, Seattle, USA
 • 01/2014-12/2019: Junior Associate at ICTP, Trieste, Italy
 • 01/2020-12/2015: Regular Asscociate at ICTP, Trieste, Italy

Công bố khoa học

 1. Tuan TThanh, Vinh PChi, Aoudia A, Dung TThi Thuy, Manu-Marfo D. Approximate Analytical Expressions of the Fundamental Peak Frequency and the Amplification Factor of S-wave Transfer Function in a Viscoelastic Layered Model. Pure and Applied Geophysics. 2018:1–11.
 2. Vinh PChi, Tuan TThanh, Hue LThi. Formulas for the H/V ratio (ellipticity) of Rayleigh waves in orthotropic elastic half-spaces. Waves in Random and Complex Media. 2018:1–16.
 3. Clares RPalau, Tuan TThanh, Castillo ASalgado. Determinación automática del umbral de detección de una red s{ísmica. Revista Cubana de Ciencias Informáticas. 2018;12:78–92.
 4. Vinh PChi, Tuan TThanh, Tung DXuan, Kieu NThi. Reflection and transmission of SH waves at a very rough interface and its band gaps. Journal of Sound and Vibration. 2017;411:422–434.
 5. Tuan TThanh, Vinh PChi, Ohrnberger M, Malischewsky P, Aoudia A. An Improved Formula of Fundamental Resonance Frequency of a Layered Half-Space Model Used in H/V Ratio Technique. Pure and Applied Geophysics. 2016:1–10.
 6. Tuan TThanh, Trung TNgoc. The dispersion of Rayleigh waves in orthotropic layered half-space using matrix method. Vietnam Journal of Mechanics. 2016;38:27–38.
 7. Tuan TThanh, Vinh PChi, Malischewsky P, Aoudia A. Approximate formula of peak frequency of H/V ratio curve in multilayered model and its use in H/V ratio technique. Pure and Applied Geophysics. 2015;173(2):487–498.

Đề tài - Dự án

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Tình trạng đề tài
107.02-2015.09 Tháng 5, 2016 Phương pháp tỷ số H/V trong môi trường phân lớp Đã nghiệm thu
107.02-2012.09 Tháng 3, 2013 Bài toán động trong môi trường phân lớp Đã nghiệm thu