Trần Thanh Tuấn

Trần Thanh Tuấn, Tiến sĩ
Chức vụ Bộ môn:
Phó Trưởng Bộ môn
Văn phòng:
T3-306
Thư điện tử VNU:
tuantt
Trang web:
user.hus.edu.vn/tranthanhtuan
Lĩnh vực nghiên cứu:
Sóng trong môi trường đàn hồi, Kỹ thuật tỷ số H/V
Quá trình đào tạo:
 • 2006-2009: Đại học Friedrich-Schiller-University Jena, Germany, Tiến sỹ Địa chấn tại General Geophysics Department, Institute of Geosciences.
 • 2002-2004: Đại học KHTN, Vietnam, Thạc sỹ Cơ học.
 • 1998-2002: Chương trình Cử nhân tài năng, Hanoi University of Sciences, Vietnam, Cử nhân Toán Cơ.
Các môn giảng dạy:
 • Cơ học lý thuyết
 • Phép tính Tensor
 • Đại số tuyến tính
 • Giải tích
Hoạt động khoa học:
 • 03/2010-07/2010: Short Visiting Scholar, Math department, University of Washington, Seattle, USA
 • 01/2014-12/2019: Junior Associate at ICTP, Trieste, Italy
 • 01/2020-12/2015: Regular Asscociate at ICTP, Trieste, Italy

Công bố khoa học

 1. Dung TThi Thuy, Tuan TThanh, Vinh PChi, Trung GKien. An approximate formula of first peak frequency of ellipticity of Rayleigh surface waves in an orthotropic layered half-space model. Journal of Mechanics of Materials and Structures. 2020;15:61–74.
 2. Clares RPalau, Tuan TThanh, Castillo ASalgado. Determinación automática del umbral de detección de una red s{ísmica. Revista Cubana de Ciencias Informáticas. 2018;12:78–92.
 3. Vinh PChi, Tuan TThanh, Hue LThi. Formulas for the H/V ratio (ellipticity) of Rayleigh waves in orthotropic elastic half-spaces. Waves in Random and Complex Media. 2018:1–16.
 4. Tuan TThanh, Vinh PChi, Aoudia A, Dung TThi Thuy, Manu-Marfo D. Approximate Analytical Expressions of the Fundamental Peak Frequency and the Amplification Factor of S-wave Transfer Function in a Viscoelastic Layered Model. Pure and Applied Geophysics. 2018:1–11.
 5. Vinh PChi, Tuan TThanh, Tung DXuan, Kieu NThi. Reflection and transmission of SH waves at a very rough interface and its band gaps. Journal of Sound and Vibration. 2017;411:422–434.
 6. Tuan TThanh, Vinh PChi, Ohrnberger M, Malischewsky P, Aoudia A. An Improved Formula of Fundamental Resonance Frequency of a Layered Half-Space Model Used in H/V Ratio Technique. Pure and Applied Geophysics. 2016:1–10.
 7. Tuan TThanh, Trung TNgoc. The dispersion of Rayleigh waves in orthotropic layered half-space using matrix method. Vietnam Journal of Mechanics. 2016;38:27–38.
 8. Tuan TThanh, Vinh PChi, Malischewsky P, Aoudia A. Approximate formula of peak frequency of H/V ratio curve in multilayered model and its use in H/V ratio technique. Pure and Applied Geophysics. 2015;173(2):487–498.

Đề tài - Dự án

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Tình trạng đề tài
107.02-2015.09 Tháng 5, 2016 Phương pháp tỷ số H/V trong môi trường phân lớp Đã nghiệm thu
107.02-2012.09 Tháng 3, 2013 Bài toán động trong môi trường phân lớp Đã nghiệm thu