Trần Thanh Tuấn

Trần Thanh Tuấn, Tiến sĩ
Chức vụ Bộ môn:
Phó Trưởng Bộ môn
Văn phòng:
T3-306
Thư điện tử VNU:
tuantt
Trang web:
user.hus.edu.vn/tranthanhtuan
Lĩnh vực nghiên cứu:
Sóng trong môi trường đàn hồi, Kỹ thuật tỷ số H/V
Quá trình đào tạo:
 • 2006-2009: Đại học Friedrich-Schiller-University Jena, Germany, Tiến sỹ Địa chấn tại General Geophysics Department, Institute of Geosciences.
 • 2002-2004: Đại học KHTN, Vietnam, Thạc sỹ Cơ học.
 • 1998-2002: Chương trình Cử nhân tài năng, Hanoi University of Sciences, Vietnam, Cử nhân Toán Cơ.
Các môn giảng dạy:
 • Cơ học lý thuyết
 • Phép tính Tensor
 • Đại số tuyến tính
 • Giải tích
Hoạt động khoa học:
 • 03/2010-07/2010: Short Visiting Scholar, Math department, University of Washington, Seattle, USA
 • 01/2014-12/2019: Junior Associate at ICTP, Trieste, Italy
 • 01/2020-12/2015: Regular Asscociate at ICTP, Trieste, Italy

Công bố khoa học

 1. Malischewsky PG, Tuan TThanh. A special relation between Young’s modulus, Rayleigh-wave velocity, and Poisson’s ratio. The Journal of the Acoustical Society of America. 2009;126:2851–2853.
 2. Malischewsky PG, Tuan TThanh, Scherbaum F. Prograde Rayleigh-wave particle motion for simple models. Trong: Days on Diffraction, 2008. DD'08. Proceedings of the International Conference. Days on Diffraction, 2008. DD'08. Proceedings of the International Conference. IEEE; 2008.
 3. Tuan TThanh, Malischewsky PG, Scherbaum F, Ohrnberger M. Dispersion of zero-frequency Rayleigh waves in an isotropic model ‘Layer over half-space’. Geophysical Journal International. 2008;175:537–540.
 4. Bich DHuy, Tuan TThanh. DYNAMICAL ANALYSIS OF MULTILAYERED REINFORCED COMPOSITE CYLINDRICAL SHELLS. Vietnam Journal of Mechanics. 2005;27:220–228.