Ngô Quốc Anh

Ngô Quốc Anh, Phó giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ Bộ môn:
Trưởng Bộ môn
Văn phòng:
T3-308
Thư điện tử VNU:
nqanh@vnu.edu.vn
Trang web:
https://anhngq.wordpress.com
Lĩnh vực nghiên cứu:
Giải tích hình học và phương trình đạo hàm riêng
Quá trình đào tạo:
  • 2005-2007: Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • 2008-2013: Tiến sĩ, Đại học Quốc gia Xin-ga-po.

Công bố khoa học

  1. Ngô QAnh, Zhang H. Prescribing Webster scalar curvature on CR manifolds of negative conformal invariants. Journal of Differential Equations. 2015;258:4443–4490. doi:10.1016/j.jde.2015.01.040.
  2. Ngô QAnh, Xu X. Existence results for the Einstein-scalar field Lichnerowicz equations on compact Riemannian manifolds in the null case. Communications in Mathematical Physics. 2015;334:193–222. doi:10.1007/s00220-014-2133-7.
  3. Gicquaud R, Ngô QAnh. A new point of view on the solutions to the Einstein constraint equations with arbitrary mean curvature and small TT-tensor. Classical and Quantum Gravity. 2014;31:195014 (20pp). doi:10.1088/0264-9381/31/19/195014.
  4. Ngô QAnh, Xu X. Existence results for the Einstein-scalar field Lichnerowicz equations on compact Riemannian manifolds. Advances in Mathematics. 2012;230:2378–2415. doi:10.1016/j.aim.2012.04.007.