Danh sách nghiên cứu sinh bộ môn Đại số

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Ngô Anh Tuấn Tiến sĩ Đại số và lí thuyết số GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng Về dạng đại số của giả thuyết về các lớp cầu
Phan Hoàng Chơn 2012 Tiến sĩ Đại số và lí thuyết số PGS. TS. Lê Minh Hà GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng Một số vấn đề về đại số Steenrod
Nguyễn Tất Thắng 2011 Tiến sĩ Hình học và Tôpô PGS. TSKH. Hà Huy Vui, TS. Phó Đức Tài Các tính chất tô pô của ánh xạ đa thức
Võ Thị Như Quỳnh 2010 Tiến sĩ Đại số và lí thuyết số GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng Toán tử squaring trong nghiên cứu đối đồng điều của đại số Steenrod và đồng cấu Lannes-Zarati
Đào Phương Bắc 2010 Tiến sĩ Đại số và lí thuyết số PGS. TS. Nguyễn Quốc Thắng Số học, hình học của nhóm đại số và các không gian thuần nhất liên quan trên trường số học
Đào Phương Bắc 2010 Tiến sĩ Đại số và lí thuyết số PGS. TS. Nguyễn Quốc Thắng Số học, hình học của nhóm đại số và các không gian thuần nhất liên quan trên trường số học
Nguyễn Duy Tân 2008 Tiến sĩ Đại số và lí thuyết số PGS. TS. Nguyễn Quốc Thắng Về số học và đối đồng điều Galois của nhóm lũy đơn trên trường hàm địa phương và toàn cực
Trần Ngọc Nam 2006 Tiến sĩ Hình học và Tôpô GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng, GS. TSKH Lionel Schwartz Hệ sinh cực tiểu của đại số đa thức xem như môđun trên đại số Steenrod và các ứng dụng
Nguyễn Thái Hòa 2003 Tiến sĩ Đại số và lí thuyết số GS.TSKH. Nguyễn Tự Cường, PGS. TS. Trần Trọng Huệ Về cấu trúc lớp môđun có bất biến pfa(M) nhỏ trên vành địa phương
Đoàn Thế Hiếu 1999 Tiến sĩ Hình học và Tôpô GS.TSKH. Đào Trọng Thi Một số phương pháp xác định khối lượng và các hướng cực đại trong hình học định cỡ