Danh sách đề tài

Ngày bắt đầu Tiêu đề Thành viên Trạng thái
101.04-2023.04 Tháng 4, 2023 Đồng điều Margolis của các nhóm hữu hạn cổ điển Nguyễn Hữu Việt Hưng Chưa nghiệm thu
101.04-2019.300 Tháng 4, 2019 Biểu diễn của nhóm tuyến tính tổng quát và Đồng cấu chuyển Singer Nguyễn Hữu Việt Hưng Đã nghiệm thu
FWO.101.2015.02 Tháng 4, 2016 Motivic integration and the Monodromy Conjecture Lê Quý Thường Đã nghiệm thu
QG.16.06 Tháng 1, 2016 Ứng dụng của tích phân môtivic vào lý thuyết các bất biến Donaldson-Thomas môtivic Lê Quý Thường Đã nghiệm thu
QG.15.02 Tháng 4, 2015 Phát triển gói lệnh tính toán trên hệ đại số máy tính Sage trong lý thuyết toán tử Steenrod và đường cong elliptic Phó Đức Tài Đã nghiệm thu
101.04-2014.38 Tháng 3, 2015 Tôpô Đại số và Lý thuyết Biểu diễn Lê Minh Hà Chưa nghiệm thu
101.04-2014.19 Tháng 3, 2015 Dạng đại số của giả thiết về các lớp cầu Nguyễn Hữu Việt Hưng Đã nghiệm thu
101.01-2011.06 Tháng 6, 2012 Bất biến modular và Lý thuyết đồng luân Nguyễn Hữu Việt Hưng Đã nghiệm thu
QG.10.02 Tháng 4, 2010 Phát triển phần mềm mã nguồn mở đại số máy tính Sage hướng tới các ứng dụng tính toán trong Toán tử đối đồng điều và Đường cong đại số Lê Minh Hà Đã nghiệm thu
101.01.51.09 Tháng 3, 2009 Bất biến modular và Lý thuyết đồng Luân Nguyễn Hữu Việt Hưng Đã nghiệm thu