Tôpô Đại số và Lý thuyết Biểu diễn

Mã đề tài:
101.04-2014.38
Tiêu đề: Tôpô Đại số và Lý thuyết Biểu diễn
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2015
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Lê Minh Hà Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Chưa nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: