Thông báo số 1 Hội nghị khoa học Sinh viên khoa Toán - Cơ - Tin học năm 2018

THÔNG BÁO VỀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN

KHOA TOÁN – CƠ – TIN HỌC NĂM 2018

 

 

Kính gửi: Sinh viên các lớp K59, K60, K61, K62

 

Nhằm nâng cao tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, Khoa Toán – Cơ – Tin học sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên vào ngày 21 tháng 04 năm 2018. Ngoài các báo cáo có tính mới (về ý tưởng hay kết quả), Hội nghị cũng khuyến khích các báo cáo có nội dung là trình bày lại một kết quả, một hướng nghiên cứu, một chủ đề nào đó ở mức độ sâu.

Khoa Toán – Cơ – Tin học kính mời các bạn sinh viên đăng ký tham gia báo cáo và tham dự Hội nghị. Đặc biệt các sinh viên k59 đang làm khóa luận và các sinh viên k60 đang làm tiểu luận được khuyến khích tham gia.

Sinh viên muốn đăng ký tham gia Hội nghị cần điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký rồi gửi bản cứng có chữ ký về Văn phòng khoa Toán – Cơ – Tin học cho thầy Phạm Hoàng Long và gửi bản mềm qua địa chỉ email: mim.khcn@gmail.com muộn nhất là ngày 06 tháng 04 năm 2018.

(Phiếu đăng ký được gửi kèm theo thông báo này và có thể download từ web site của khoa Toán – Cơ – Tin học tại địa chỉ http://mim.hus.vnu.edu.vn.)

Xin trân trọng cảm ơn!

 

P. TRƯỞNG KHOA

 

 

TS. Lê Huy Chuẩn

Loại tin tức: