Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo giai đoạn 2011-2016

Trong hai ngày 9 và 10 tháng 8 năm 2016, Khoa Toán - Cơ - Tin học đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt tại Hải Hoà, Tĩnh Gia, Thanh Hoá. Chương trình làm việc gồm hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là bàn về điều chỉnh cơ cấu tổ chức và hoạt động của Khoa. Nội dung thứ hai là tổng kết công tác đào tạo giai đoạn 5 năm 2011-2016 và đúc kết kinh nghiệm từ chương trình tiên tiến ngành Toán học giai đoạn 2008-2015. 

Tại hội nghị, liên quan tới chủ đề tái cấu trúc đơn vị, các bộ môn trong Khoa đã trình bày tham luận về định hướng phát triển chuyên môn trong thời gian tới, nhu cầu nhân sự và đề xuất tái cơ cấu. Bộ môn Toán Sinh thái và Môi trường đề xuất phương án đổi tên bộ môn cho phù hợp với hướng nghiên cứu chính những năm gần đây thuộc lĩnh vực phương trình vi phân và hệ động lực. Bộ môn Xác suất - Thống kê trao đổi về các vấn đề phát triển ngành Thống kê trong thời gian tới. Đề án mở ngành đào tạo sau đại học về Khoa học dữ liệu và Tài chính định lượng cũng được nhắc đến với đề xuất thành lập Phòng thí nghiệm chuyên đề Khoa học dữ liệu mang tính liên ngành giữa các bộ môn Tin học, Xác suất - Thống kê và Toán học tính toán.

Liên quan tới chủ đề đào tạo, Ban Lãnh đạo Khoa đã trình bày tổng kết về công tác đào tạo trong 5 năm qua, ở cả bậc đại học và sau đại học. Những vấn đề được đặc biệt chú trọng là nâng cao chất lượng đầu vào của sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo theo nhu cầu xã hội và công tác hướng nghiệp cho sinh viên.

Hội nghị tổng kết đào tạo đã kết thúc vào chiều ngày 10-8-2016, với nhiều kế hoạch và nhiệm vụ cần được triển khai trong giai đoạn 5 năm tới. 

 

Loại tin tức: