HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN NĂM HỌC 2019-2020 (Số: 2836 /ĐHKHTN-CTSV)

 

Căn cứ Quy chế công tác sinh viên tại Đại học Quốc Gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHQGHN ngày 05/01/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN triển khai ban hành Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên đại học chính quy của trường như sau:

  

 1. Mục đích và yêu cầu
 • Nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc học tập, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và các hoạt động hỗ trợ khác của sinh viên.  
 • Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý sinh viên trong nhà Trường.
 • Làm căn cứ để đánh giá và xếp loại sinh viên trong từng học kỳ, từng năm học, khóa học; xét cấp học bổng và các phần thưởng khác.

Việc đánh giá, phân loại điểm rèn luyện phải bảo đảm:

 • Trung thực, khách quan, công bằng, chính xác, công khai, kịp thời và mang tính chất thường xuyên.
 • Phát huy được quyền dân chủ của sinh viên.
 • Xem xét toàn diện hoạt động của sinh viên thông qua công tác quản lý sinh viên của Giáo viên chủ nhiệm, các phòng ban chức năng và các tổ chức trong trường.
 • Có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường và khuyến khích sinh viên trong học tập, rèn luyện.

 

 1. Lưu ý một số nội dung và khung điểm đánh giá kết quả rèn luyện

 

 

 • Sinh viên không tham gia đánh giá điểm rèn luyện tại học kỳ nào thì bị xếp kết quả rèn luyện loại Kém ở học kỳ đó.
 • Nếu sinh viên bị kỷ luật ở mức khiển trách thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại Khá. Sinh viên bị kỷ luật ở mức cảnh cáo thì kết quả rèn luyện không được vượt quá loại Trung bình.
 • Sinh viên bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập không được đánh giá rèn luyện trong thời gian bị đình chỉ. Đối với những trường hợp này tại thời điểm đã vi phạm kỷ luật nhưng chưa thi hành Quyết định kỷ luật thì điểm rèn luyện do Hội đồng cấp đơn vị quyết định nhưng không vượt quá loại Yếu.
 • Sinh viên bị kỷ luật ở mức buộc thôi học không được đánh giá kết quả rèn luyện.
 • Sinh viên hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp chậm so với quy định của khóa học thì tiếp tục được đánh giá kết quả rèn luyện trong thời gian đang hoàn thành bổ sung chương trình học và tốt nghiệp, tùy thuộc vào nguyên nhân để quy định mức đánh giá rèn luyện tại kỳ bổ sung.
 • Sinh viên khuyết tật, tàn tật, mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc cha hoặc mẹ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có xác nhận của địa phương theo quy định đối với những hoạt động rèn luyện không có khả năng tham gia hoặc đáp ứng yêu cầu chung thì được ưu tiên, động viên, khuyến khích, cộng điểm khi đánh giá kết quả rèn luyện qua sự nỗ lực và tiến bộ của sinh viên tùy thuộc vào đối tượng và hoàn cảnh cụ thể.
 • Sinh viên nghỉ học tạm thời được bảo lưu kết quả rèn luyện sẽ được đánh giá kết quả rèn luyện khi tiếp tục trở lại học tập theo quy định.
 • Sinh viên học đồng thời hai chương trình đào tạo sẽ được đánh giá kết quả rèn luyện tại đơn vị quản lý chương trình thứ nhất và lấy ý kiến nhận xét của đơn vị quản lý chương trình thứ hai làm căn cứ, cơ sở để đánh giá thêm. Trường hợp chương trình thứ nhất đã hoàn thành thì đơn vị quản lý chương trình thứ hai sẽ tiếp tục đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.
 • Sinh viên chuyển trường được sự đồng ý của lãnh đạo cả hai đơn vị đào tạo thì được bảo lưu kết quả rèn luyện của đơn vị đào tạo cũ khi học tại đơn vị đào tạo mới và tiếp tục được đánh giá kết quả rèn luyện ở các học kỳ tiếp theo. 
 1. Phân loại kết quả rèn luyện

Kết quả rèn luyện được phân thành các loại: Xuất sắc, Tốt, Khá, Trung bình, Yếu và Kém.

– Từ 90 đến 100 điểm:              loại Xuất sắc

– Từ 80 đến dưới 90 điểm:        loại Tốt

– Từ 65 đến dưới 80 điểm:        loại Khá

– Từ 50 đến dưới 65 điểm:        loại Trung bình

– Từ 35 đến dưới 50 điểm:        loại Yếu

– Dưới 35 điểm:                         loại Kém 

 1. Các bước đánh giá kết quả rèn luyện
 • Bước 1. Sau mỗi học kỳ, sinh viên tự đánh giá theo “Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên” (theo mẫu).
 • Bước 2. Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập hoặc cán bộ được khoa phân công chỉ đạo họp lớp khóa học để tiến hành bình xét và thông qua mức điểm rèn luyện của từng sinh viên.

Cuộc họp chỉ được tổ chức khi có tối thiểu 2/3 số lượng sinh viên trong lớp tham dự. Sinh viên chỉ được phép vắng mặt khi có lý do chính đáng và phải nộp Bảng tự đánh giá kết quả rèn luyện, Đơn xin phép cho Lớp trưởng trước 01 ngày diễn ra cuộc họp.

Điểm rèn luyện của từng sinh viên được thông qua trên cơ sở các minh chứng xác nhận kết quả và được quá nửa ý kiến đồng ý của tập thể lớp khóa học.

Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập hoặc cán bộ được khoa phân công xác nhận kết quả họp lớp và nộp Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên về Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện của Khoa

 • Bước 3. Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện của các Khoa xem xét và kết luận kết quả điểm rèn luyện của các lớp.

Thành phần Hội đồng đánh giá cấp Khoa: Chủ tịch Hội đồng (Trưởng Khoa hoặc Phó Trưởng Khoa được Trưởng Khoa uỷ quyền), các uỷ viên (Trợ lý công tác sinh viên, trợ lý đào tạo, giáo viên chủ nhiệm, đại diện liên chi Đoàn, liên chi Hội Sinh viên)

Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện cấp Khoa có nhiệm vụ xem xét, kết luận điểm rèn luyện của sinh viên và tổng hợp kết quả điểm rèn luyện của sinh viên vào Bảng tổng hợp điểm rèn luyện của sinh viên (theo mẫu).

Nộp Bảng tổng hợp điểm rèn luyện của sinh viên lên Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện cấp Trường.

 • Bước 4. Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện cấp Trường xem xét và công nhận Bảng điểm rèn luyện của sinh viên.
 • Thành phần Hội đồng: Chủ tịch Hội đồng (Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền), thường trực Hội đồng (Trưởng phòng Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên), các ủy viên (Chủ tịch Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện cấp khoa, Chủ tịch Hội Sinh viên, Bí thư Đoàn trường).
 • Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện cấp Trường có nhiệm vụ xem xét và trình Hiệu trưởng công nhận kết quả điểm rèn luyện của sinh viên.
 • Bước 5. Công bố công khai và thông báo cho sinh viên biết kết quả điểm rèn luyện

Kết quả rèn luyện được công bố công khai và thông báo cho sinh viên biết chậm nhất 20 ngày trước khi Hiệu trưởng ban hành quyết định chính thức. 

 1. Phương thức đánh giá kết quả rèn luyện

Việc đánh giá kết quả rèn luyện được tiến hành định kỳ theo học kỳ, năm học và toàn khóa học.

Điểm rèn luyện của học kỳ là tổng điểm đạt được của 5 nội dung đánh giá.

Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các học kỳ trong năm học đó.

Điểm rèn luyện của khóa học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các học kỳ của khóa học đó. 

 1. Sử dụng kết quả rèn luyện

Kết quả đánh giá rèn luyện từng học kỳ, năm học và toàn khóa học của sinh viên được thực hiện theo các quy định của ĐHQGHN, được lưu trong hồ sơ quản lý sinh viên của đơn vị, được sử dụng trong việc xét duyệt học bổng, xét khen thưởng – kỷ luật, xét tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi sinh viên quốc tế.

Sinh viên bị xếp loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp thì phải tạm ngừng học ít nhất một học kỳ ở học kỳ tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện yếu, kém hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học. 

 1. Quyền khiếu nại

Sinh viên có quyền khiếu nại nếu thấy việc đánh giá kết quả rèn luyện chưa chính xác. Thời gian khiếu nại là 10 ngày kể từ ngày công bố công khai kết quả điểm rèn luyện. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại về đánh giá điểm rèn luyện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

 

Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Phòng Chính trị và Công tác sinh viên để nghiên cứu, bổ sung và trình Hiệu trưởng xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN.

            Căn cứ vào hướng dẫn này, Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Loại tin tức: