Điều chỉnh đầu vào ngành Khoa học Dữ liệu

1. Bổ sung đối tượng tuyển sinh

1.1. Điều kiện văn bằng:

Tốt nghiệp đại học ngành khác mà trong bảng điểm đại học có các học phần về Toán cao cấp ( tối thiểu 3 tín chỉ) và Xác suất thống kê (tối thiểu 3 tín chỉ)  và đã học bổ sung đầy đủ các học phần sau: Thống kê ứng dụng (3 tín chỉ), Lập trình hướng đối tượng (3 tín chỉ), Toán rời rạc (3 tín chỉ), Cơ sở dữ liệu (3 tín chỉ), Mạng máy tính (3 tín chỉ) và Học máy (3 tín chỉ)

1.2. Điều kiện về kinh nghiệm công tác: Các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác phải có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan tới phân tích và xử lí dữ liệu tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi.

2. Bổ sung danh mục các ngành gần: Kinh tế học (Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế), Kinh doanh (Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử), Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm (Tài chính ngân hàng, Bảo hiểm), Kế toán – Kiểm toán ( Kế toán, Kiểm toán), Công nghệ kĩ thuật cơ khí ( Công nghệ kĩ thuật điện tử), Công nghệ kĩ thuật điện – điện tử viễn thông ( Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử, Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông, Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa), Kĩ thuật điện, điện tử và viễn thông ( Kĩ thuật điện tử - viễn thông,  Kĩ thuật y sinh, Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa), Vật lý kĩ thuật ( Vật lý kĩ thuật, Kĩ thuật hạt nhân).

Loại tin tức: