Danh sách nghiên cứu sinh bộ môn Cơ học

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Trần Văn Cúc 1989 Tiến sĩ Cơ học chất lỏng Cố vấn KH Lưu Quang Đạo, Nguyễn Văn Gia Nghiệm giải tích của bài toán khuếch tán rối trong miền dòng chảy hữu hạn
Phạm Huyễn 1988 Tiến sĩ Khoa học Cơ học lí thuyết Bảo vệ đặc cách Một số vấn đề của phương pháp Poăngcarê-trêtaep trong cơ học giải tích
Nguyễn Xuân Huy 1987 Tiến sĩ Cơ học chất lỏng GS. TS. Ngô Huy Cẩn Về ổn định đối lưu nhiệt chất lỏng vi cực
Phạm Chí Vĩnh 1986 Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn PGS.TS. Lê Minh Khanh, GS.TSKH. Đào Huy Bích Một số bài toán truyền sóng trong môi trường đàn hồi có biến dạng ban đầu
Phạm Thị Oanh 1986 Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn PGS.TS. Lê Minh Khanh, GS. TSKH.Nguyễn Hoa Thịnh Bài toán động trong môi trường đàn hồi phi tuyến với biến dạng ban đầu thuần nhất
Nguyễn Đăng Bích 1985 Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn GS.TSKH. Đào Huy Bích, GS.TS. Nguyễn Văn Phó Về một phương pháp giải bài toán động phẳng của lý thuyết đàn hồi dẻo
Trương Minh Chánh 1983 Tiến sĩ Cơ học chất lỏng GS. TSKH. Nguyễn Văn Diệp, PGS.TS. Phạm Hữu Vĩnh Lý thuyết khuyếch tán suy rộng về các hỗn hợp
Phạm Hữu Vĩnh 1978 Tiến sĩ Cơ học chất lỏng GS. TS. Lê Văn Thiêm, TS. Ngô Văn Lược Phương pháp biểu diễn tổng và bài toán thẩm đối xứng trục trong môi trường không đồng chất