Bảo đảm Toán học cho MT&HTTT/Cơ sở toán cho tin học