Bùi Thị Thúy Hiền

Tiếng Việt
Tên đề tài: 
Hệ hỗ trợ quyết định với thông tin không đầy đủ theo cách tiếp cận null ngữ cảnh
Tập thể hướng dẫn: 
PGS.TS. Đỗ Trung Tuấn, PGS.TSKH. Nguyễn Cát Hồ
Năm bảo vệ: 
2000
Bậc đào tạo: