Phạm Chí Vĩnh

Phạm Chí Vĩnh, Giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ Bộ môn:
Trưởng Bộ môn
Văn phòng:
T3-306
Thư điện tử VNU:
vinhpc
Lĩnh vực nghiên cứu:
Truyền sóng trong môi trường phân lớp, Sóng mặt Rayleigh, Phương pháp thuần nhất hoá, Sự tương tác của các vết nứt dưới tác dụng của yếu tố nhiệt độ
Quá trình đào tạo:
 • Tiến sĩ, 1986, Cơ học vật rắn biến dạng, ĐH Tổng hợp Hà Nội, Việt Nam
 • Đại học, 1981, Toán Cơ, ĐH Tổng hợp Hà Nội, Việt Nam
Các môn giảng dạy:
 • Toán cao cấp
 • Phương trình vi phân
 • Phép tính biến phân
 • Lý thuyết đàn hồi
 • Truyền sóng đàn dẻo

Công bố khoa học

 1. Vinh PChi, Linh NThi Khanh. An approximate secular equation of generalized Rayleigh waves in pre-stressed compressible elastic solids . International Journal of Non-Linear Mechanics. 2013;50:91-96. doi:10.1016/j.ijnonlinmec.2012.11.004.
 2. Vinh PChi. Scholte-wave velocity formulae. Wave Motion. 2013;50:180-190. doi:10.1016/j.wavemoti.2012.08.006.
 3. Vinh PChi, Merodio J. Wave velocity formulas to evaluate elastic constants of soft biological tissues. Journal of Mechanics of Materials and Structures. 2013;8:51-64.
 4. Vinh PChi, Merodio J. Acoustoelasticity and the elastic constants of the soft biological tissues. Journal of Mechanics of Materials and Structures . 2013;8:359 - 367.
 5. Vinh PChi, Ogden RW. On formulas for the Rayleigh wave speed. Wave Motion. 2004;39:191–197.